WE SHIP WORLDWIDE 🪐

FRAAU nyereményjáték szabályzat

 

2019.08.14.

A FRAAU Facebook játékára az alábbi szabályok vonatkoznak:

1. A játék Szervezője és Lebonyolítója a Tóth Sarolta Éva E.V. (székhelye: 1196 Budapest, Báthory utca 54.) nyereményjátékot hirdet a https://www.facebook.com/fraaubags/ oldalon.

2. A Játékban résztvevő személyek
A játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező devizabelföldi, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”). Kivéve a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A Játék időtartama
A Játék 2019.08.15 12:00 órától - 2019.08.19. 12:00-ig tart.
Sorsolás: legkésőbb 2019.08.19. 12:30
Eredményhirdetés: a nyertesekkel történt egyeztetés után. A jelen Játékszabályzat a nyereményjáték
ideje alatt folyamatosan elérhető a https://www.facebook.com/fraaubags/ oldalon található
jegyzetekben. A Játékot a Szervező bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja, illetve módosíthatja.

4. A Játék leírása, illetve menete
4.1. Szervező 2019.09..15-én 12:00 órakor meghirdeti a „FRAUU” elnevezésű játékát a FB oldalon
https://www.facebook.com/fraaubags/
A Játékot Szervező 2019.09.19-én 12:00 órakor lezárja.
4.2. A Játékosnak az oldal a Játékot meghirdető poszt alatti kommentben kell válaszolni a feltett kérdésre, így részt vesznek a sorsoláson.
4.3. A játékban való részvétellel játékosok automatikusan és kifejezetten elfogadják jelen Játékszabályzatot.
4.4. Egy játékos többször is beírhatja a hozzászólását.
4.5. A sorsolás elektronikus úton, facebooknyertes.com online sorsoló applikáció segítségével. A sorsolásra a Szervező székhelyén (1196 Budapest, Báthory utca 54) kerül sor.
4.6. A Lebonyolító a nyereményre egy nyertest sorsol.
4.7. A Játékban résztvevők a játék lezárultát követően 1 db vászontáskát (kiszállítással) nyer.
4.8. A nyeremény sorsolása 2019. 08.19-én, legkésőbb 12:30-kor zajlik, a nyilvános
eredményhirdetésre a sorsolást követően kerül sor.
4.9. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható és semmilyen módon nem
értékesíthető tovább.

5. A Nyeremények átadása
5.1. A Szervező a Nyertest a sorsolás napján értesíti a Facebookon keresztül a játék posztja alatti kommentben és privát üzenetben. (”Értesítés”). Szervező nem vállal felelősséget azért, ha az adott játékos Facebook adatvédelmi beállításai kizárják, hogy ismeretlen személyek játékossal kapcsolatba
lépjenek privát üzenetben, és szervező ezért nem tudja játékost értesíteni.
5.2. A nyertes Játékos köteles az Értesítés elküldését követő 3 (három) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést.
5.3. Az Értesítés visszaigazolását követően a Szervező egyeztetést kezdeményez a nyertes Játékossal a Nyeremény átvételének feltételeiről (kiszállítás időpontja, címe, stb.).
5.4. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult.
5.5. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
5.6. A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek.
5.7. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
5.8. A Nyerteseket semmilyen adó és kiszállítási költség nem terheli.

6. A játékból történő kizárás kritériumai
A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akikre igaz az alább meghatározott feltétek bármelyike:
• bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a Játékkal kapcsolatos üzenőfali posztban a Szervező
jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy
• bármely más Játékos emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek, • sportszerűtlen, etikátlan
módszerekkel vesznek részt a Pályázatban,
• beérkezett hozzászólás obszcén, trágár tartalommal vagy bármely okból kifogásolható (így különösen mások személyéhez fűződő vagy szerzői jogait sértő, pornográf, vulgáris vagy a jó erkölcsöt sértő tartalmú stb.) játékosok kizárásra kerülnek, illetve nem jogosítanak a sorsolásban.
• Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatnak nem megfelelő hozzászólást minden előzetes értesítés nélkül – akár előzetesen, akár utólagosan – a Játékból kizárja, amellyel a részvétel érvénytelenné válik.
• A Játékos a részvétellel kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen játékszabályzatot, így az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatban foglaltakat megszegi, vagy annak nem felel meg a Játékból a Szervező kizárhatja
és esetleges nyertesség esetén nem köteles a Nyereményt számára átadni. A Szervező ebben az esetben minden ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kárának megtérítését követelheti a Játékostól.

7. Személyes adatok kezelése
7.1 A nyertes és a tartaléknyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Tóth Sarolta E.V. (székhelye: 1196 Budapest, Báthory utca 54.) a személyi adataikat és személyes jellegű információikat (név, állandó lakcím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték
lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, valamint marketingtevékenysége és a
Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára. További harmadik személyeknek a Tóth Sarolta E.V. (székhelye: 1196 Budapest, Báthory utca 54.) ezen információkat nem adja tovább. A Tóth Sarolta E.V. (székhelye: 1196 Budapest, Báthory utca 54.) kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.
7.2. Az adatkezelés célja és időtartama
Az adatkezelők és az adatfeldolgozó a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a sorsolások lebonyolítása, kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozza fel.
Az adatkezelők a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve ha a nyeremények átadására a Játék lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremények átadását követően törlik. A Játékosok a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a
Szervezők a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhassák, továbbá publikálhassák vagy ismertethessék a Játékosok nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Valamint kifejezetten hozzájárulnak ahhoz,
hogy a Játékos Pályázatban szereplő választ a Szervező publikálhassa vagy ismertethesse a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és
képmásuk nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervezők időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználják a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. A Szervezők kérésére a Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.
7.3. A személyes adatok kezelésének jogalapja A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
7.4. A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban Az adatkezelők a Játékos kérésére tájékoztatást adnak a Játékos általuk kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelők a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25(huszonöt) napon belül, írásban válaszolnak. A Játékos jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését
(megjelölve a helyes adatokat). Az adatkezelők a helyesbítést haladéktalanul elvégzik a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesítik a Játékost. A Játékos a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – ingyenesen, indokolás nélkül. Az adatkezelők a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről, és törlik a Játékost a nyilvántartásából. Törlés helyett az adatkezelők zárolják a személyes adatot, ha a Játékos ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján
feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelők a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadják: 1196 Budapest, Báthory utca 54. Amennyiben az adatkezelők a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítik, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közlik a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelők
tájékoztatják a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi. A Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, · ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelők, adatátvevők vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; · ha a személyes adat felhasználása
vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint · a törvényben meghatározott egyéb esetben. Az adatkezelők a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálják, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoznak, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatják. Ha a Játékos az adatkezelők döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelők a fenti határidőt elmulasztják, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
7.5. Adatbiztonság
Az adatkezelők kötelezik magukat arra, hogy gondoskodnak az adatok biztonságáról, megteszik továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg
megakadályozzák azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezik magukat arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítják, vagy átadják, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének. Az adatkezelők gondoskodnak arról, hogy a kezelt adatokhoz
illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelők az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírják.
7.6. Jogérvényesítési lehetőségek
Az adatkezelők mindent elkövetnek, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az hello@fraau.com e-mail címre, vagy a 1196 Budapest, Báthory utca 54. 89-95. postai címre.
Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél · Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) · bíróságnál.
7.7. Egyéb rendelkezések
Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Az adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsák.

8. Felelősség
A Szervező kizárja a felelősségét a játékban való részvételhez szükséges Facebook oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem vagy korlátozottan használható. A Facebook játékszervezést befolyásoló, a Játék lebonyolítását esetlegesen akadályozó döntései a Játék időtartama során vis major-nak minősülnek, melyekre a Szervezőnek nincsen ráhatása. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

9. Egyéb
9.1. A Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti. A Játékosok a Játékkal, a Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadják el irányadónak. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabályzat egyoldalú, azonnali módosítására illetve kiegészítésére vonatkozóan. Bármilyen a jelen játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.
9.2. Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. Kiíró a Facebookot a nyereményjátékkal összefüggésben teljeskörűen mentesíti. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with, Facebook.
Budapest, 2019.08.14.